Ма­ђа­ри уве­ре­ни да НА­ТО при­пре­ма ин­тер­вен­ци­ју у Укра­ји­ни

0
нато

У западном војном савезу тврде да неће слати трупе у рат са Русијом ( Фото /EPA–EFE/ Valda Kalnina)

У по­след­ње вре­ме све че­шће се из Бу­дим­пе­ште мо­гу чу­ти оце­не и упо­зо­ре­ња вла­ди­них зва­нич­ни­ка да НА­ТО убр­за­но ме­ња пра­вац сво­је по­ли­ти­ке пре­ма ра­ту у Укра­ји­ни.

На­кон што је про­шле не­де­ље шеф ма­ђар­ске ди­пло­ма­ти­је Пе­тер Си­јар­то упо­зо­рио на за­бри­ња­ва­ју­ће тен­ден­ци­је у НА­ТО-у, сли­чан за­кљу­чак је на ово­не­дељ­ном бри­фин­гу за но­ви­на­ре из­нео и шеф ка­би­не­та ма­ђар­ског пре­ми­је­ра, Гер­гељ Гу­љаш. Он твр­ди да се али­јан­са ин­тен­зив­но при­пре­ма да се укљу­чи у су­коб на стра­ни Укра­ји­не.

„НА­ТО је до са­да са­мо ко­мен­та­ри­сао рат­на де­ша­ва­ња у Укра­ји­ни, али ни­је би­ло на­го­ве­шта­ја да би мо­гао да по­ста­не ак­тив­ни уче­сник у су­ко­бу. Али­јан­са је од по­чет­ка ра­та од­ба­ци­ва­ла мо­гућ­ност да се уме­ша у тај су­коб, по­зи­ва­ју­ћи се на про­це­ну да би то иза­зва­ло но­ви свет­ски рат”, ка­же он и до­да­је да је у по­след­ње вре­ме до­шло до оштрог и не­га­тив­ног по­ма­ка у по­ли­ти­ци НА­ТО-а.

„На­црт пла­ни­ра­не ми­си­је ’НА­ТО–Укра­ји­на’ по­стао је по­знат јав­но­сти и су­ге­ри­ше да ће се али­јан­са уме­ша­ти у су­коб на стра­ни Укра­ји­не. НА­ТО пла­ни­ра да осну­је фонд од 100 ми­ли­јар­ди до­ла­ра за по­др­шку вој­ној обу­ци и ко­ор­ди­на­ци­ји ис­по­ру­ке оруж­ја”, ре­као је Гу­љаш и до­дао да је Ма­ђар­ска, као са­ве­зник у НА­ТО-а, озбиљ­но за­бри­ну­та због то­га, по­што за­пад­ну вој­ну али­јан­су сма­тра од­брам­бе­ним са­ве­зом.

 

ПОДРЖИТЕ НЕЗАВИСНО НОВИНАРСТВО
Помозите рад Васељенске према својим могућностима:
5 €10 €20 €30 €50 €100 €PayPal
Заједничким снагама против цензуре и медијског мрака!
Вла­да Ма­ђар­ске је на ово­не­дељ­ном са­стан­ку ана­ли­зи­ра­ла ме­ђу­на­род­ну по­ли­тич­ку и вој­ну си­ту­а­ци­ју, за­кљу­чив­ши да је она у овом тре­нут­ку „ве­о­ма опа­сна” и да ће де­ша­ва­ња у гло­бал­ној по­ли­ти­ци у на­ред­них шест ме­се­ци би­ти кључ­на за од­лу­чи­ва­ње о то­ме хо­ће ли свет и Евро­па кре­ну­ти ка ра­ту или ми­ру, ре­као је шеф Ор­ба­но­вог ка­би­не­та.

 

Прочитајте још:  НЕОЧЕКИВАНА ЕСКЛАЦИЈА ВАН УКРАЈИНЕ: Никад ближе ново ратно жариште, НАТО директно на Русију?

Не­ко­ли­ко да­на ра­ни­је се из Бри­се­ла мо­гло чу­ти да НА­ТО не раз­ма­тра при­су­ство бор­бе­них је­ди­ни­ца у Укра­ји­ни, већ се и да­ље ра­ди са­мо о ис­по­ру­ка­ма вој­не по­мо­ћи. То је ре­као ге­не­рал­ни се­кре­тар али­јан­се Јенс Стол­тен­берг ко­мен­та­ри­шу­ћи „стра­хо­ва­ња Ма­ђар­ске да ће НА­ТО по­ста­ти ди­рек­тан уче­сник су­ко­ба у Укра­ји­ни”.

„Не раз­ма­тра­мо при­су­ство бор­бе­них је­ди­ни­ца у Укра­ји­ни, већ са­мо пи­та­ње ко­ор­ди­на­ци­је и ис­по­ру­ке по­мо­ћи Укра­ји­ни, као што тре­нут­но ра­де са­ве­зни­ци из али­јан­се”, ре­као је он по­сле са­стан­ка ми­ни­ста­ра спољ­них по­сло­ва зе­ма­ља чла­ни­ца али­јан­се у Бри­се­лу.

Стол­тен­берг је та­ко­ђе на­гла­сио да но­ви пла­но­ви НА­ТО-а за ко­ор­ди­на­ци­ју по­мо­ћи Укра­ји­ни не­ће до­ве­сти до уче­шћа али­јан­се у су­ко­бу и не­ће про­ме­ни­ти њен од­брам­бе­ни ка­рак­тер. Он је то ре­као по­во­дом из­ја­ве ми­ни­стра спољ­них по­сло­ва Ма­ђар­ске Пе­те­ра Си­јар­та да НА­ТО же­ли да по­ве­ћа сво­ју уло­гу у ис­по­ру­ка­ма оруж­ја Укра­ји­ни и обу­ци ње­них вој­ни­ка, али да Ма­ђар­ска не же­ли и не­ће уче­ство­ва­ти у то­ме ни у ком об­ли­ку.

Го­во­ре­ћи у сре­ду у ма­ђар­ском гра­ди­ћу Би­ја­тор­бађ, Пе­тер Си­јар­то је ре­као да је вла­да у про­те­кле две го­ди­не успе­шно шти­ти­ла Ма­ђар­ску од ра­та и одо­ле­ва­ла свим спољ­ним при­ти­сци­ма, што је, ка­ко је оце­нио, мо­гу­ће са­мо због по­ли­тич­ке ста­бил­но­сти ко­ја је „је­дин­стве­на у Евро­пи”. Он сма­тра да при­мар­ни за­да­так и циљ вла­де мо­ра да бу­де да се од­у­пре свим при­ти­сци­ма, да не до­зво­ли да Ма­ђар­ска уђе у ору­жа­ни су­коб и да не пред­у­зи­ма ко­ра­ке ко­ји би мо­гли да до­ве­ду до да­ље еска­ла­ци­је ра­та.

„У про­те­кле две го­ди­не успе­шно смо од­би­ли све по­ку­ша­је да нас гур­ну у про­рат­ни та­бор. Успе­шно смо се од­у­пр­ли свим при­ти­сци­ма ко­ји су има­ли циљ да нас на­те­ра­ју да до­но­си­мо од­лу­ке ко­је би про­ду­жи­ле рат у вре­ме­ну и про­сто­ру”, ре­као је он и до­дао да је Ма­ђар­ска је­ди­на др­жа­ва НА­ТО-а ко­ја не ис­по­ру­чу­је и ни­ка­да ни­је ис­по­ру­чи­ва­ла оруж­је Укра­ји­ни.

Прочитајте још:  Протест испред амбасаде САД у Софији: „Руке даље од Балкана!“

У том кон­тек­сту, Си­јар­то је из­ја­ве по­је­ди­них за­пад­них по­ли­ти­ча­ра о сла­њу коп­не­них сна­га опи­сао као из­у­зет­но опа­сне. На­по­ме­нуо је да по­гре­шне или по­гре­шно ин­тер­пре­ти­ра­не из­ја­ве мо­гу до­ве­сти до озбиљ­них по­сле­ди­ца у ова­ко на­пе­тој си­ту­а­ци­ји, због че­га је ва­жно др­жа­ти отво­ре­не ко­му­ни­ка­ци­о­не ка­на­ле, што Ма­ђар­ска, ка­ко је ре­као, и чи­ни. Пре­ма ње­го­вом ми­шље­њу, Ру­си­ја не мо­же би­ти по­ра­же­на на бој­ном по­љу.

„То је не­за­ми­сли­во у слу­ча­ју ну­кле­ар­не си­ле, али се исто­вре­ме­но, због за­пад­не вој­не по­др­шке, не оче­ку­је да Укра­ји­на клек­не на ко­ле­на, па ће до ди­пло­мат­ског ре­ше­ња сва­ка­ко до­ћи пре или ка­сни­је. Пи­та­ње је вре­ме­на ка­да ће се рат за­вр­ши­ти пре­го­во­ри­ма. И сва­ки дан ко­ји про­ђе са ра­том до­но­си ви­ше смр­ти, ви­ше ра­за­ра­ња и но­ву опа­сност од ши­ре­ња ра­та”, ре­као је он.

Ма­ђар­ски шеф ди­пло­ма­ти­је је до­са­да­шњу стра­те­ги­ју ЕУ опи­сао као не­у­спех, ре­кав­ши да санк­ци­је ви­ше ште­те Евро­пи, не­го Ру­си­ји и да је уме­сто изо­ла­ци­је су­ко­ба он гло­ба­ли­зо­ван, док се кон­ку­рент­ност и без­бед­ност кон­ти­нен­та стал­но по­гор­ша­ва­ју. Си­јар­то твр­ди да не­ко­ли­ко ње­го­вих ко­ле­га из ЕУ има сли­чан став, али да не мо­гу да ка­жу шта ми­сле због при­ти­ска „ли­бе­рал­ног мејнстри­ма и не­ста­бил­них, крх­ких по­ли­тич­ких аран­жма­на и ко­а­ли­ци­о­них огра­ни­че­ња”.

Драган Јаковљевић / Политика

БОНУС ВИДЕО:

За више вести из Србије и света на ове и сличне теме, придружите нам се на Фејсбуку, Твитеру, Инстаграму, Вајберу, Телеграму, Вконтакту, Вотсапу и Јутјубу.

Будите први који ћете сазнати најновије вести са Васељенске!

СВЕ НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ НА ТЕЛЕГРАМ КАНАЛУ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *