јавна предузећа

Све јав­не фир­ме ће би­ти пре­тво­ре­не у ак­ци­о­нар­ска дру­штва или дру­штва са огра­ни­че­ном од­го­вор­но­шћу

Све јав­не фир­ме ће до 2025. би­ти пре­тво­ре­не у ак­ци­о­нар­ска дру­штва или дру­штва са огра­ни­че­ном од­го­вор­но­шћу, пред­ви­ђа На­црт за­ко­на о...

Партнери Србија: Државно правобранилаштво крије уговоре јавних предузећа

Државно правобранилаштво одбило је да невладиној организацији Партнери Србија достави документацију о раду јавних предузећа којима располаже, упркос томе што...

Више са интернета