Срп­ска пам­ти Чур­ки­но­во „не” бри­тан­ској ре­зо­лу­ци­ји

0

Виталиј Чуркин

Срп­ска пам­ти Чур­ки­но­во „не” бри­тан­ској ре­зо­лу­ци­ји.

Прочитајте још:  Руслан Љапин: Британска ковид-диктатура као претеча светске и зашто мигранти одбијају вакцину
По­ла­га­њем ве­на­ца на спо­мен-обе­леж­је бив­шем ру­ском ам­ба­са­до­ру при УН Ви­та­ли­ју Чур­ки­ну ју­че је и у Ис­точ­ном Но­вом Са­ра­је­ву обе­ле­жен ру­ски пра­зник Дан ди­пло­ма­ти­је. Спо­мен-обе­леж­је Чур­ки­ну по­диг­ну­то је 2017. го­ди­не на пред­лог Удру­же­ња гра­ђа­на „Ис­точ­на ини­ци­ја­ти­ва”, у знак за­хвал­но­сти срп­ског на­ро­да за ула­га­ње ве­та у Са­ве­ту без­бед­но­сти УН на срам­ну бри­тан­ску ре­зо­лу­ци­ју о Сре­бре­ни­ци.

Осим ам­ба­са­до­ра Ру­си­је у БиХ Иго­ра Ка­ла­бу­хо­ва, вен­це на спо­мен-обе­леж­је ко­је чу­ва успо­ме­ну на ве­ли­ког чо­ве­ка и ди­пло­ма­ту по­ло­жи­ли су пред­став­ни­ци зва­нич­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске, гра­да Ис­точ­ног Са­ра­је­ва, Удру­же­ња „Ис­точ­на ал­тер­на­ти­ва” и удру­же­ња про­ис­те­клих из Од­брам­бе­но-отаџ­бин­ског ра­та.

Прочитајте још:  Поводом последњих провокација и посета непознатих лица у и око кампа протеста војних ветерана (видео)
У обра­ћа­њу при­сут­ни­ма ам­ба­са­дор Ка­ла­бу­хов је под­се­тио да се вен­ци по­ла­жу по­во­дом ру­ског Да­на ди­пло­ма­ти­је ко­ји се обе­ле­жа­ва као се­ћа­ње на 10. фе­бру­ар 1802. го­ди­не, кад је фор­ми­ра­но ру­ско Ми­ни­стар­ство спољ­них по­сло­ва. Сим­бол ру­ске ди­пло­ма­ти­је у ско­ри­јој про­шло­сти био је упра­во Чур­кин, ко­ји се у Са­ве­ту без­бед­но­сти ус­про­ти­вио до­но­ше­њу ре­зо­лу­ци­је усме­ре­не про­тив Ре­пу­бли­ке Срп­ске и срп­ског на­ро­да.

„Ди­пло­ма­ти­ја мо­ра игра­ти ве­ли­ку уло­гу у са­вре­ме­ном све­ту”, ре­као је Ка­ла­бу­хов но­ви­на­ри­ма, на­по­ме­нув­ши да у са­вре­ме­ном све­ту ме­ђу­на­род­но пра­во по­ку­ша­ва­ју да за­ме­не не­ким дру­гим пра­ви­ли­ма, а љу­де ве­штач­ком ин­те­ли­ген­ци­јом. По­ме­нуо је и ак­ту­ел­ни ин­тер­вју ко­ји је дао ру­ски пред­сед­ник Вла­ди­мир Пу­тин, у ко­јем је, ка­же он, „по­ка­зао спрем­ност Ру­си­је за на­ла­же­ње ре­ше­ња, из­ла­за из кон­фли­ка­та ко­ји по­тре­са­ју це­ли свет”.

ПОДРЖИТЕ НЕЗАВИСНО НОВИНАРСТВО
Помозите рад Васељенске према својим могућностима:
5 €10 €20 €30 €50 €100 €PayPal
Заједничким снагама против цензуре и медијског мрака!

Уз из­ра­жа­ва­ње на­де да ће и у бу­дућ­но­сти би­ти но­вих кон­та­ка­та из­ме­ђу Ру­си­је и Ре­пу­бли­ке Срп­ске, ру­ски ам­ба­са­дор је на­ја­вио да би ове го­ди­не, уочи де­вет го­ди­на од гла­са­ња у Са­ве­ту без­бед­но­сти УН, на ме­сту са­да­шњег спо­мен-обе­леж­ја у Ис­точ­ном Но­вом Са­ра­је­ву тре­ба­ло да бу­де по­диг­нут спо­ме­ник Чур­ки­ну.

Прочитајте још:  Додик дочекао Прлета са рукама у џепу
На­кон што је у име гра­да Ис­точ­ног Са­ра­је­ва по­ло­жио ве­нац, пред­сед­ник град­ске скуп­шти­не Бран­ко Ко­ро­ман из­ра­зио је за­хвал­ност срп­ског на­ро­да за Чур­ки­нов ве­то 2015. го­ди­не у Са­ве­ту без­бед­но­сти УН.

„Кроз исто­ри­ју се до­ка­за­ло да је срп­ски на­род увек био на пра­вој стра­ни”, ре­као је он и до­дао да је „ве­о­ма бит­но да Срп­ска одр­жа­ва до­бре од­но­се с Ру­си­јом, ко­ја је га­рант Деј­тон­ског ми­ров­ног спо­ра­зу­ма и ко­ја за­сту­па ин­те­ре­се Срп­ске у Са­ве­ту без­бед­но­сти УН.

Прочитајте још:  Ово је опасно: У Србију долази „млеко без крава и месо биљног порекла“
Пред­сед­ник Удру­же­ња гра­ђа­на „Ис­точ­на ал­тер­на­ти­ва” Во­јин Па­вло­вић, ко­ји че­сто и без ика­квог уви­ја­ња ка­же да „во­ли Ру­си­ју и ру­ски на­род”, и ју­че је по­но­вио да без Чур­ки­но­вог од­луч­ног „не” бри­тан­ској ре­зо­лу­ци­ји „ни­шта не би би­ло као што је да­нас”. По­но­вио је та­ко­ђе да ће удру­же­ње ко­јим ру­ко­во­ди „на­ста­ви­ти да се бо­ри за до­ка­зи­ва­ње исти­не о стра­да­њу срп­ског на­ро­да”.

Ви­та­лиј Чур­кин, чи­је име гра­ђа­ни Срп­ске из­го­ва­ра­ју с по­себ­ним по­што­ва­њем, из­не­на­да је пре­ми­нуо 20. фе­бру­а­ра 2017. го­ди­не, са­мо дан пре свог 65. ро­ђен­да­на.

Душанка Станишић/Политика

Бонус видео

 

За више вести из Србије и света на ове и сличне теме, придружите нам се на Фејсбуку, Твитеру, Инстаграму, Вајберу, Телеграму, Вконтакту, Вотсапу и Јутјубу.

Будите први који ћете сазнати најновије вести са Васељенске!

СВЕ НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ НА ТЕЛЕГРАМ КАНАЛУ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *